Taastumine.ee

Töötoad

Töötoad

21. september

Töötoa juht: Dagmar Narusson

Töötoa fookuses on coaching ja selles olulisus taastumise protsessis. 

Personaalse taastumise ja coachingu põhialused sobivad kokku. Coachingu kaudu saab inimene võtta aktiivse rolli talle osutatavate teenuste korraldamisel. Inimesed mõistavad ühelt poolt, mida nad soovivad, ja teiselt poolt saavad nad vastastikuses suhtlusprotsessis hääle, valikute tegemise kogemuse ning partneritena töötamise kogemuse olukorras, kus toetav töötaja võimaldab inimesel tegeleda oma eesmärkide määratlemisega. 

Töötuba kestab 1 tund ja 15 minutit ning sel ajal avastame koos, milles coaching seisneb ja kuidas Sa saaksid seda rakendada oma isiklikus elus ning tööelus.

Töötoas tutvud coachingu printsiipidega ja saad läbi praktiliste töövahendite ning meetodite kasutamise kogemuse teada, kuidas coaching Sinu elus töötab; sh saad võimaluse vaadata oma elu hetkeseisu ja leiad viise, kuidas oma elus töötada teemadega, mis üleskerkivad; samuti saad teada, kuidas coachingu kaudu avaldada mõju inimestele, kellega Sa töötad, et nemad omakorda saaksid oma eluga edasi minna.

Coaching töötab põhimõttel, et ‘vastus on Sinu sees olemas’ ja oluline on üles leida muutusele meelestatus, muutuse käitumine, tõsta eneseteadlikkust ja pöörata muutus enda kasuks.

Töötuba on mõeldud kõigile, st neile, kellel on taastumise kogemus, kes on toetavas funktsioonis töötajad, juhid, aga ka kliinilised või mittekliinilised eksperdid. Töötuba on informatiivne, st võimaldab saada tausta teadmisi, ja ka praktiline, st on võimalus kasutada coachingu tööriistu ja mõista, kuidas need töötavad Sinu peal või Sinu kliendi puhul või meeskonnaliikmete puhul, kellega töötad.

ENGLISH:

Coaching and the importance in Recovery: 

The fundamentals of recovery dovetail in coaching, and empower individuals to take an active role in their care and outcomes. Through collaboratively recognising what they want and enabling that process to take place via communication, been given a voice, choice and partnership with the care givers it enable the setting of their goals.

This workshop in Coaching for Recovery and Wellbeing will be a 1 hour 15 mins of discovering what Coaching is about and how you can introduce it into your life and work.

To understand the principles of Coaching for Recovery and how it can impact all areas of your life through practical tools to go away with; to look at how you live and deal with life’s situations as they arise and how you manage work and the people in your sphere of influence and concern.

‘Coaching works on the basis that you already have the answers within’ It is known to help change mind-sets, behaviours and increase self-awareness and in turn create changes in the areas you most need it for your professional/work/life development.

§ This workshop will endeavour to look at the importance of goal setting. 
§ Effective communication and the how Coaching dovetails with the principles of recovery. 
§ The importance of identifying what you/clients want, and how to go about taking these steps to develop that change. 
§ To empower you to believe that you can change and plan the long term goals whilst making/seeing the progress in the mini stages to get there.

Who is the workshop aimed at?
The workshop is aimed at everyone whether you are the senior executive of a health establishment or health facility, someone who has lived experience, health or a frontline worker, clinical/non clinical. The purpose of this workshop will be informative as well as a short interactive session of the application of using coaching tools and in so doing the understanding and principles to be able to use on yourself, with staff, clients or a management team.

Töötoa juht: Karin Hanga

Töötoa peamiseks kõnelejaks on Dirk den Hollander, CARe metoodika üks autoritest ning tema kolleeg Tijmen Duijsters, kes tulevad New Shoes kogukonnakeskusest (täisnimega New Shoes Recovery Learning Community) Hollandist. 

Töötoas teeb Dirk ülevaate CARe metoodika peamistest alustaladest ning arutleb, kuidas CARe on metoodika, mis on tänaseks juba enam kui 20 aastane, ajaproovile vastu pidanud. Samuti kuuleme CARe metoodika arengutest, kasutusvõimalustest ning sellest, millised on väljakutsed tulevikus.

See on suurepärane võimalus kohtuda silmast silma metoodika ühe autori Dirk den Hollanderiga ja saada inspiratsiooni tema ehedusest, heast huumorisoonest ja suurepärasest lauluhäälest. 

Aster Tooma jagab kogemust, kuidas CARe metoodika abil on AS Hoolekandeteenuste kliendid suurtest hooldekodudest jõudnud taas elama kogukonna keskele. Inimese tugevuste ülesleidmine ja võimaluste loomine nende kasutamiseks on aidanud paljudel pikalt hoolekandeasutuses elanud inimestel  taas minna tööle või  asuda õppima  ning elada tegusamat elu.

Töötuppa ootame taastujaid, CARe metoodika koolitajaid ja koolituse läbinud praktikuid (rehabilitatsioonispetsialiste,  sotsiaaltöötajaid, tegevusjuhendajaid, koordinaatoreid) ning kõiki teisi huvilisi. 

Töötoa läbiviijad: Eve Lukk ja Madli Vaidlo

Töötoa eesmärgiks on tutvustada vaimse tervise raskustega noorte võimestavaid taastumislugusid nii kirjasõnas kui videopildis.

Visuaalsed taastumislood videotes valmisid rahvusvahelise Erasmus+ vaimse tervise projekti „Elavad emotsioonid“ (Living e-Motions) projektipartnerite piloteeritud psühhoharidusliku treeningkoolituse käigus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses ja Zamorra Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuses Hispaanias 2020.a.. Projektis osalesid peale Eesti ja Hispaania veel Sloveenia (Maribori Ülikool) ja Ühendkuningriigid (Šotimaa Taastumisvõrgustik). Koolitus pakkus vaimse tervise probleemidega inimestele loovuspõhiseid lisavõimalusi emotsioonidega toimetulekuks ja enesejõustamiseks taastumisel. Projekti läbiviimise käigus viidi läbi treeningkoolituse teaduspõhine vajaduse väljaselgitamise analüüs vaimse tervise väljakutsetega inimeste ja vaimse tervise spetsialistide seas, töötati välja treeningkoolituse struktuurne õppekava ja loodi veebiplatvorm koolituse sisu ja vormi, samuti osalejate kogemuste kajastamiseks neljas keeles.

Taastumislugudest osa saama ootame vaimse tervise raskustest taastujaid, taastujate kogukondade liikmed, samuti tuge pakkuvaid sotsiaalala erinevaid töötajaid, vaimse tervise ja kogukonnateenuste spetsialiste, teenuste arendajaid ja teisi huvilisi.

https://www.living-emotions.org/et/et/living-e-motions-et-2/

Töötoa juht: Külli Mäe

Esinejad: Eve Lukk, Madli Vaidlo, Anita Kurvits, Inge Vallandi

Töötoa eesmärgiks on jagada kogemusloo koostamise kogemusi ja anda soovitusi kogemusettekannete kasutamiseks koolituste ja nõustamiste kontekstis. Töötuppa on oodatud nii juba tegutsevad kogemusnõustajad kui kutselised aitajad, kes sooviksid rohkem oma töös kasutada kogemusnõustamise võimalusi.

Arutleme, kuidas kogemusettekande abil luua ruumi küsimustele ja uurimisele, mitte niivõrd pakkuda valmis lahendusi. Hästi koostatud kogemusettekanne pakub head lähtekohta arutlemaks taastumist mõjustavate mitmesuguste tegurite ja protsesside üle.

Kogemusjuhendaja ei saa lähtuda suurest tarkusest või tõusmisest teistest taastujatest ja kutselistest aitajatest kõrgemale. Poolel teel olemine on tähtsaim kogemusjuhendajat ja taastujat teineteisega siduv omadus. Just poolel teel olevana võib kogemusloo esitajal õnnestuda luua teatav mõtteruum, millesse kuulajad võivad jätta varem neid vaevanud kibestumise, häbi ja muud, tihti varjatud kogemused.

Kogemusettekandes ühendatakse kõneleja sisemisi kogemusi elu väliste sündmuste või tingimustega. Kõneleja justkui esitab neid rolle ja lahenduspüüdlusi, mida ta on kasutanud, püüdes toime tulla rasketes olukordades. Kogemusettekande läbitöötamine on oluline mitte üksnes selleks, et taastujas sünniks uudne arusaamise oma elust, vaid ka uudsete rollide tekkimiseks.

Oma elufaase uurides jätkab taastuja saamist tuge vajavast patsiendist isiklike kogemuste jagajaks, reisijuhiks ja kõrvalkõndijaks. Kui õnnestub spetsialistide ja sarnase kogemusega inimeste  toel edeneda nii taastumises kui ka kasvamises kogemusjuhendajaks, võib taastuja rikastada ka haigestumise tõttu kokku surutud identiteeti: taastuja võib kogeda, et on uudses kõrvalkõndija ja teerajaja rollis, mis toob ka tuttavasse taastuja rolli uut sisu.

Töötoa läbiviijad: Triin Vana ja Jana Pluhaříková Pomajzlová (Tšehhi)

Töötoa eesmärk on olla teel ja otsida koos teekaaslastega viise, mis loovad töös head tunnet ja tähendust. 

Manfred Kets de Vries, raamatus Õnne valem. Mõtteid õnnest ja edust, ütleb: „Õnn on tee, mida mööda me liigume. Sihtpunktist olulisemad on teekond, maastik ja reisiseltskond. Õnn tuleb leida teel olles, mitte kannatamatult kilomeetreid lugedes.”

Töötoas olemegi koos teel ja kogeme killukest rõõmu, võibolla ka õnne. Seekord siis tööelus ja fookusega, kuidas valitud sekkumised ja tööviisid meid ja meie tundeid mõjutavad.

Räägime taastumisele ja tugevustele suunatud tööviisi mõjust töötajale. Otsime rõõmu, loovust ja positiivset energiat töös. Tegeleme enda ja oma töö väärtustamise ja jõu leidmisega. Uurime ennast, oma harjumuspäraseid tööviise, keelekasutust ja mõttemustreid, et olla teadlikum oma valikutest ja nende mõjust.  

Lisaks jutule, saab iga töötoas osaleja kogeda paari tööriista, mis aitavad vaadata väärtustava pilguga iseendale ja oma tööle, leida üles tugevused ja võimalused tuua tööellu rohkem rõõmu ja positiivset energiat. Uurime ka seda, kuidas neid tööriistu kasutada meeskonnatöös ja kuidas toetada muutusi meeskonna kultuuris, et see toetaks kõigi meeskonnaliikmete taastumist ja heaolu. 

Töötuppa on oodatud kõik, kes soovivad võtta aega enda jaoks, peegeldada oma tööd ja harjumuspäraseid tööviise ning leida võimalusi iseenda ja töö väärtustamiseks.

Töötuba viivad läbi Triin Vana (International Supervision and Coaching Institute ja EPRÜ) ja Jana Pluhaříková Pomajzlová (Centre for Mental Health Care Development in Czech Republic). Triin ja Jana on mõlemad CARe metoodika koolitajad ja superviisorid, taastumise ja tugevustele suunatud lähenemise eestvedajad ja teenuste arendajad nii oma maal, kui rahvusvahelisel tasandil.

ENGLISH:

“Work Happiness and Recovery ”

Workshop leaders: Triin Vana and Jana Pluhaříková Pomajzlová (Czech Republic)

The aim of the workshop: to be on the road and find ways that create happiness, joy and meaningfulness at work.

Manfred Kets de Vries, in his book, The Formula of Happiness, says: “Happiness is the path we take. The route, the landscape and the travel companion are more important than the destination. Happiness must be found on the road, not impatiently by counting kilometers. ”


In the workshop, we are on our way together and experiencing a bit of joy, maybe happiness. This time in working life and with a focus on how the chosen interventions and ways of working affect us and our feelings.
We will be talking about the impact of a way of working focused on recovery and strengths. We will be looking for joy, creativity and positive energy at work. We will be analyzing ourselves and our work, looking for strengths and empowerment, studying our usual ways of working, use of language and thought patterns to become more aware of our choices and their impact on ourselves.


In addition to this, each workshop participant can experience a couple of tools that will help them to look at themselves and their work with a valuable look, find strengths and opportunities to bring more joy and positive energy into working life. We will also explore how to use such tools in a team work and how to support the change in the team culture towards recovery and well-being of all workers in the team.

Everyone who wants to find space for themselves and reflect their usual ways of working to find ways to value themselves and their work is welcome in the workshop.


Triin Vana is the founder and lecturer of the International Supervision and Coaching Institute, working today as supervisor-coach and a supervisor trainer. In addition, Triin works as a trainer and coach of the CARe methodology in the Estonian Psychosocial Rehabilitation Association. Triinu has a long experience as a manager in the field of mental health and social care and has worked for many years as an expert and trainer in various public services development projects.

Triin truly believes in the power of a mindset of recovery and strengths. She has included this way of thinking into her various workfields as well as personal life. In the workshop, Triin wants to bring together the common wisdom of how to look at ourself as a workers/helpers – our own path to recovery and strengths, to the ability to be present for herself and others.

Jana Pluhaříková Pomajzlová is the head trainer of The CARe Network and a good partner for the CARe Estonian team. Her home organization, T he Centre for Mental Health Care Development in T he Czech Republic, is a leading organization in recovery thinking and training in the Czech Republic. In addition to training, Jana also works as mental health consultant and supervisor and is involved in several projects supporting transformation of mental health care. Originally Jana is an occupational therapist and works as a assistant professor at Occupational therapy study at First Faculty of Medicine Charles University. In the workshop, Jana brings experience from T he Czech Republic, on how to support employees in their work and worldview to t bring more joy, creativity and ease to an area where traditional way of working is focusing on worries and problems. Her contribution is based on personal experience with burn-out and experiences from cooperation with several teams in the transformation from traditional to recovery-oriented care.

Töötoa juht: Dagmar Narusson

Esineja: Julie Repper

Väikesed muudatused organisatsioonides või vähehaaval töötajate koolitamine avaldavad piiratud mõju nii organisatsiooni töökultuurile, praktikale kui ka teenuste tulemuslikkusele. Taastumise mõtteviisile põhimõtteline ja ulatuslik (transformatiivne) üleminek kogu organisatsioonis tähendab, et organisatsioon tervikuna peab mõistma muutuse vajadust ja peab pühenduma muutuse ellu viimisele. See nõuab väga hea strateegia väljatöötamist teenuse osutamise eest vastutavate juhtide poolt ja seejärel tegevuste elluviimist kõigi tasandite töötajate poolt. Töötoas kirjeldatakse taastumise mõtteviisil põhineva strateegia loomise võimalusi kogu organisatsioonis just koosloome protsessi kaudu: õigete inimeste seostamine protsessiga; eesmärkide osas kokkuleppe saavutamine; tegevustele pühendumise saavutamine inspireerimise kaudu; ja järjepideva toetuse pakkumine kõiges, milles abi vajatakse.

English:

Coproducing a Recovery Strategy for your organisation

Small piecemeal changes in organisations or staff training have limited effect on thoverall culture, practice and outcomes of services.  In order to achieve Recovery focused transformation the whole organisation needs to understand and commit to the change.  This requires action at all levels – from ‘ward to board’ – and a clear strategy that is approved by the leadership team who hold the services accountable to its delivery.  This workshop will describe the process of coproducing such a strategy: engaging the right people; achieving agreement on goals; inspiring commitment to action; and providing on going support of whatever kind is needed. 

Töötoa juht: Katrin Tsuiman, Sotsiaalkindlustusamet

Esinejad:
Katrin Nugis, Rapla valla juhtumikorraldaja

Kogukonnatöö meeskondade esindajad:
Anu Rahu, Tallinna Vaimse tervise Keskus
Riina Järve-Tammiste, Pool&looP OÜ

Töötoa eesmärk on ttvustada tõsise vaimse tervise haigusega inimeste ja nende lähedastega koosloomes loodud isikukeskset teenusmudelit (ISTE) ja selle võimalusi. Teenusmudel  võimaldab arvestada kogukonna eripäradega ning pakkuda inimeste taastumisel paindlikult abi ja toetust kogukonna keskel, kogukonna tegevustega. Teenuse korraldus ei toimu kaugel riigi juhtimisel, vaid kohaliku omavalitsuse korraldusel koostöös kogukonnas tegutsevate organisatsioonide ja olemasolevate ressurssidega. Töötoas tutvustab Katrin Tsuiman teenusmudeli loomisel ja rakendamisel saadud kogemusi ning räägime, mis on teenusmudelis teisiti võrreldes tänaste riiklike teenuste korraldusega.  

Kohalike omavalitsuste ja teenuseosutajate kogemustest teenusmudeli katsetamisel räägivad projektis osaleva omavalitsuse ja inimesele taastumisel tuge pakkuvate organisatsioonide esindajad:

Katrin Nugis, Rapla valla juhtumikorraldaja jagab omavalitsuse vaadet ja kogemusi uue teenusmudeli rakendamisel. 

Anu Rahu, Tallinna Vaimse Tervise Keskusest ja Riina Järve-Tammiste,  OÜ-st Pool&looP avavad teenuseosutaja vaadet  uue teenusmudeliga kaasnevatest võimalustest  inimese toetamisel tema  taastumise teekonnal.

Töötuppa on oodatud  kõik Eesti sotsiaalteenuste arengust huvitatud, kes väärtustavad inimest ja tema vajadusi ning armastavad tegutseda  sellest lähtudes – teenuste korraldajad, teenuste osutajad, teenuste kasutajad.  Eriti on oodatud kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad.

22. september

Töötoa juht: Karin Hanga, Eesti Töötukassa

Taastumine on iga inimese jaoks unikaalne teekond. Taastumise protsess on suunatud sellele, et inimene saaks olla oma eluga võimalikult rahul, ka siis, kui vaimne või füüsiline tervis seab piiranguid. Rahuldust pakkuva elu juurde kuulub ka võimalus teha võimetekohast tööd

Töötamine on inimese jaoks oluline mitmel põhjusel – see ei taga mitte ainult sissetulekut ja majanduslikult paremat toimetulekut, vaid ka kuulumise kollektiivi, pakub tööalaseid suhteid ja tunnet, et panus on teistele, sh ühiskonnale vajalik. 

Töötoas saame teada, kuidas Eesti Töötukassa nõustajad saavad taastumist, tööturule naasemist ja töötamist toetada ning kuidas on CARe põhimõtteid rakendatud töötukassa nõustajate töös. Sellest kogemusest räägib meile Kadi Roosipuu. Samuti tuleb töötoas juttu sellest, kuidas hoida vaimset tervist töökohal. Vaimse tervise esma-abist töökohal räägib meile Anna Kaisa Oidermaa.

Töötoa juht: Urve Tõnisson

Töötoa eesmärk on tutvustada taastumisele keskendunud häid praktikaid Eestis ja Hollandis. Keskseks teemaks on elusam elu ning erinevad võimalused kuidas seda saavutada.  Olulisel kohal on  koosloome ja koostegutsemine  inimestega, kes jagavad  elavat  kogemust. 

Pool&looP OÜ on taastumist toetav kogukonnakeskus, mis alustas oma tegevust 7.veebruaril 2019. aastal ja mille loomise üheks inspiratsiooniallikaks oli Hollandis Helmondis asuv keskus New Shoes. Ettekandes  tutvustatakse  ja näitlikustatakse kogemusõppe olulisust taastumise toetamisel ja elule tähenduse loomisel. Esitletakse praktikas läbi viidud tegevusi ja nende mõju kogukonnaliikmetele.

Dirk den Hollander tutvustab “New Shoes Recovery Learning Community”  ja „De Stiching“ kogukonna keskuseid Hollandis, kogemusnõustajate kaasamist ja õppiva kogukonna loomist. 

Taastumiskolledžites (Recovery College) kasutatakse hariduslikku lähenemist psüühikahäirest taastumisel. Läbi hariduse aidatakse inimestel avastada, kes nad on, õppida uusi oskusi ja neid kasutama ning edendatakse selle abil enese taastumist; samuti toetatakse iseenese erilisuse mõistmist. Heaolu ja Taastumise Kooli näitel tutvustatakse võimalusi, kuidas tuua ellu muutusi, et elada elusamat elu.

Töötuppa ootame osalejaid, kes soovivad saada uusi ideid ja vaatenurki oma igapäevasele tööle nii klienditöötaja, juhi kui taastujana. 

Töötoa juht: Anna Toots

Töötoas räägime haavatavusest, inimestevahelisest mõistmisest ja võrdväärsusest. 

Kõik meist kuuluvad mõnda kogukonda, olgu selleks perekond, sõpruskond, mõni organisatsioon, mille tegemistes osaleme, töökollektiiv, klass või mõni muu inimeste grupp. Küsitlustest on selgunud, et vaimse tervise raskustega inimesed pöörduksid esimesena just oma pereliikme, sõbra või lähedase poole. 

Töötoas tutvustab Kadri Pahla vaimse tervise esmaabi põhimõtteid. See on lihtne, viiest sammust koosnev tugi, mida saab pakkuda, kui märkad oma lähikonnas kedagi, kes võib vaimse tervise osas abi vajada (nt muutunud meeleolu, hajevil tähelepanu vms). Sarnaselt füüsilise tervise esmaabiga on vaimse tervise esmaabi andmine jõukohane igaühele, kes on end esmaabi põhimõtetega kurssi viinud ja läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse. Töötoa ettekandes räägime sellest, kuidas igaüks meist võib osutuda elupäästjaks.

Anna Toots jagab kogemusi uuest võimalusest tulla toime haavatavusega, ennetada ja juhtida vaimse tervise kriise – kriisikaardi nõustamise teenusest. Jagame kogemusi kriisikaardi koostamisest ja kasutamisest kaardi omaniku, nõustaja ja toetaja vaatest.

Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise eestvedaja Hedvig Madisson tutvustab “mölateraapia”-nimelise eneseabigrupi võimalusi ning räägib, kuidas noored iseend ja üksteist teadmiste, murede jagamise ja huumoriga toetavad.

Ootame osalejaid, keda huvitab vaimse tervise hoidmise võimaluste rohkus.