Taastumine.ee

Töötoad

Töötoad

Konverentsil on kokku üheksa töötuba, mis jagunevad kahe päeva peale. Nendega tutvumiseks vajuta huvipakkuva töötoa peale!

21. september

Töötoa juht: Karin Hanga

Töötoa peamiseks kõnelejaks on Dirk den Hollander, CARe metoodika üks autoritest ning tema kolleeg ja kogemusnõustaja Tom Heywegen, kes tulevad New Shoes kogukonnakeskusest (täisnimega New Shoes Recovery Learning Community) Hollandist. 

Töötoas teeb Dirk ülevaate CARe metoodika peamistest alustaladest ning arutleb, kuidas CARe on metoodika, mis on tänaseks juba enam kui 20 aastane, ajaproovile vastu pidanud. Samuti kuuleme CARe metoodika arengutest, kasutusvõimalustest ning sellest, millised on väljakutsed tulevikus. Tom jagab oma isiklikke kogemusi taastumise teekonnast ja sellest, kuidas olla kogemusnõustajana inimese jaoks päriselt olemas – mis on ka CARe metoodika tuum. 

See on suurepärane võimalus kohtuda silmast silma metoodika ühe autori Dirk den Hollanderiga ja saada inspiratsiooni tema ehedusest, heast huumorisoonest ja suurepärasest lauluhäälest. 

Töötuppa ootame taastujaid, CARe metoodika koolitajaid ja koolituse läbinud praktikuid (rehabilitatsioonispetsialiste,  sotsiaaltöötajaid, tegevusjuhendajaid, koordinaatoreid) ning kõiki teisi huvilisi. 

Töötoa läbiviijad: Külli Mäe, Anita Kurvits, Inge Vallandi  ja Oliver Kukk

Töötoa eesmärgiks on jagada kogemusloo koostamise kogemusi ja anda soovitusi kogemusettekannete kasutamiseks koolituste ja nõustamiste kontekstis. Töötuppa on oodatud nii juba tegutsevad kogemusnõustajad kui kutselised aitajad, kes sooviksid rohkem oma töös kasutada kogemusnõustamise võimalusi.

Arutleme, kuidas kogemusettekande abil luua ruumi küsimustele ja uurimisele, mitte niivõrd pakkuda valmis lahendusi. Hästi koostatud kogemusettekanne pakub head lähtekohta arutlemaks taastumist mõjustavate mitmesuguste tegurite ja protsesside üle.

Kogemusjuhendaja ei saa lähtuda suurest tarkusest või tõusmisest teistest taastujatest ja kutselistest aitajatest kõrgemale. Poolel teel olemine on tähtsaim kogemusjuhendajat ja taastujat teineteisega siduv omadus. Just poolel teel olevana võib kogemusloo esitajal õnnestuda luua teatav mõtteruum, millesse kuulajad võivad jätta varem neid vaevanud kibestumise, häbi ja muud, tihti varjatud kogemused.

Kogemusettekandes ühendatakse kõneleja sisemisi kogemusi elu väliste sündmuste või tingimustega. Kõneleja justkui esitab neid rolle ja lahenduspüüdlusi, mida ta on kasutanud, püüdes toime tulla rasketes olukordades. Kogemusettekande läbitöötamine on oluline mitte üksnes selleks, et taastujas sünniks uudne arusaamise oma elust, vaid ka uudsete rollide tekkimiseks.

Oma elufaase uurides jätkab taastuja saamist tuge vajavast patsiendist isiklike kogemuste jagajaks, reisijuhiks ja kõrvalkõndijaks. Kui õnnestub spetsialistide ja sarnase kogemusega inimeste  toel edeneda nii taastumises kui ka kasvamises kogemusjuhendajaks, võib taastuja rikastada ka haigestumise tõttu kokku surutud identiteeti: taastuja võib kogeda, et on uudses kõrvalkõndija ja teerajaja rollis, mis toob ka tuttavasse taastuja rolli uut sisu.

Töötoa läbiviijad: Triin Vana ja Jana Pluhaříková Pomajzlová (Tšehhi)

Töötoa eesmärk on olla teel ja otsida koos teekaaslastega viise, mis loovad töös head tunnet ja tähendust. 

Manfred Kets de Vries, raamatus Õnne valem. Mõtteid õnnest ja edust, ütleb: „Õnn on tee, mida mööda me liigume. Sihtpunktist olulisemad on teekond, maastik ja reisiseltskond. Õnn tuleb leida teel olles, mitte kannatamatult kilomeetreid lugedes.”

Töötoas olemegi koos teel ja kogeme killukest rõõmu, võibolla ka õnne. Seekord siis tööelus ja fookusega, kuidas valitud sekkumised ja tööviisid meid ja meie tundeid mõjutavad.

Räägime taastumisele ja tugevustele suunatud tööviisi mõjust töötajale. Otsime rõõmu, loovust ja positiivset energiat töös. Tegeleme enda ja oma töö väärtustamise ja jõu leidmisega. Uurime ennast, oma harjumuspäraseid tööviise, keelekasutust ja mõttemustreid, et olla teadlikum oma valikutest ja nende mõjust.  

Lisaks jutule, saab iga töötoas osaleja kogeda paari tööriista, mis aitavad vaadata väärtustava pilguga iseendale ja oma tööle, leida üles tugevused ja võimalused tuua tööellu rohkem rõõmu ja positiivset energiat. Uurime ka seda, kuidas neid tööriistu kasutada meeskonnatöös ja kuidas toetada muutusi meeskonna kultuuris, et see toetaks kõigi meeskonnaliikmete taastumist ja heaolu. 

Töötuppa on oodatud kõik, kes soovivad võtta aega enda jaoks, peegeldada oma tööd ja harjumuspäraseid tööviise ning leida võimalusi iseenda ja töö väärtustamiseks.

Töötuba viivad läbi Triin Vana (International Supervision and Coaching Institute ja EPRÜ) ja Jana Pluhaříková Pomajzlová (Centre for Mental Health Care Development in Czech Republic). Triin ja Jana on mõlemad CARe metoodika koolitajad ja superviisorid, taastumise ja tugevustele suunatud lähenemise eestvedajad ja teenuste arendajad nii oma maal, kui rahvusvahelisel tasandil.

Töötoa juht: Dagmar Narusson

Esineja: Julie Repper

Väikesed muudatused organisatsioonides või vähehaaval töötajate koolitamine avaldavad piiratud mõju nii organisatsiooni töökultuurile, praktikale kui ka teenuste tulemuslikkusele. Taastumise mõtteviisile põhimõtteline ja ulatuslik (transformatiivne) üleminek kogu organisatsioonis tähendab, et organisatsioon tervikuna peab mõistma muutuse vajadust ja peab pühenduma muutuse ellu viimisele. See nõuab väga hea strateegia väljatöötamist teenuse osutamise eest vastutavate juhtide poolt ja seejärel tegevuste elluviimist kõigi tasandite töötajate poolt. Töötoas kirjeldatakse taastumise mõtteviisil põhineva strateegia loomise võimalusi kogu organisatsioonis just koosloome protsessi kaudu: õigete inimeste seostamine protsessiga; eesmärkide osas kokkuleppe saavutamine; tegevustele pühendumise saavutamine inspireerimise kaudu; ja järjepideva toetuse pakkumine kõiges, milles abi vajatakse.

English:

Coproducing a Recovery Strategy for your organisation

Small piecemeal changes in organisations or staff training have limited effect on thoverall culture, practice and outcomes of services.  In order to achieve Recovery focused transformation the whole organisation needs to understand and commit to the change.  This requires action at all levels – from ‘ward to board’ – and a clear strategy that is approved by the leadership team who hold the services accountable to its delivery.  This workshop will describe the process of coproducing such a strategy: engaging the right people; achieving agreement on goals; inspiring commitment to action; and providing on going support of whatever kind is needed. 

Töötoa juht: Katrin Tsuiman

Töötoa eesmärk on ttvustada tõsise vaimse tervise haigusega inimeste ja nende lähedastega koosloomes loodud isikukeskset teenusmudelit (ISTE) ja selle võimalusi. Teenusmudel  võimaldab arvestada kogukonna eripäradega ning pakkuda inimeste taastumisel paindlikult abi ja toetust kogukonna keskel, kogukonna tegevustega. Teenuse korraldus ei toimu kaugel riigi juhtimisel, vaid kohaliku omavalitsuse korraldusel koostöös kogukonnas tegutsevate organisatsioonide ja olemasolevate ressurssidega. Töötoas tutvustab Katrin Tsuiman teenusmudeli loomisel ja rakendamisel saadud kogemusi ning räägime, mis on teenusmudelis teisiti võrreldes tänaste riiklike teenuste korraldusega.  

Kohalike omavalitsuste ja teenuseosutajate kogemustest teenusmudeli katsetamisel räägivad projektis osaleva omavalitsuse ja inimesele taastumisel tuge pakkuvate   organisatsioonide esindajad:

Katrin Nugis, Rapla valla juhtumikorraldaja jagab omavalitsuse vaadet ja kogemusi uue teenusmudeli rakendamisel. 

Anneli Karik, Tallinna Vaimse Tervise Keskusest ja Riina Järve-Tammiste,  OÜ-st Pool&looP avavad teenuseosutaja vaadet  uue teenusmudeliga kaasnevatest võimalustest  inimese toetamisel tema  taastumise teekonnal.

Töötuppa on oodatud  kõik Eesti sotsiaalteenuste arengust huvitatud, kes väärtustavad inimest ja tema vajadusi ning armastavad tegutseda  sellest lähtudes – teenuste korraldajad, teenuste osutajad, teenuste kasutajad.  Eriti on oodatud kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad.

Sotsiaaltöö 2016/1 – „Deinstitutsionaliseerimine kui kogukonnapõhine teenuste osutamine abivajadusega inimestele“
Sotsiaaltöö 2018/2 – „Isikukeskne erihoolekande teenusmudel kaheksas omavalitsuses“ 

22. september

Töötoa juht: Karin Hanga, Eesti Töötukassa.

Taastumine on iga inimese jaoks unikaalne teekond. Taastumise protsess on suunatud sellele, et inimene saaks olla oma eluga võimalikult rahul, ka siis, kui vaimne või füüsiline tervis seab piiranguid. Rahuldust pakkuva elu juurde kuulub ka võimalus teha võimetekohast tööd

Töötamine on inimese jaoks oluline mitmel põhjusel – see ei taga mitte ainult sissetulekut ja majanduslikult paremat toimetulekut, vaid ka kuulumise kollektiivi, pakub tööalaseid suhteid ja tunnet, et panus on teistele, sh ühiskonnale vajalik. 

Töötoas saame teada, kuidas Eesti Töötukassa nõustajad saavad taastumist, tööturule naasemist ja töötamist toetada ning kuidas on CARe põhimõtteid rakendatud töötukassa nõustajate töös. Sellest kogemusest räägib meile Kadi Roosipuu. Samuti tuleb töötoas juttu sellest, kuidas hoida vaimset tervist töökohal. Vaimse tervise esma-abist töökohal räägib meile Anna Kaisa Oidermaa.

Töötoa juht: Urve Tõnisson

Töötoa eesmärk on tutvustada taastumisele keskendunud häid praktikaid Eestis ja Hollandis. Keskseks teemaks on elusam elu ning erinevad võimalused kuidas seda saavutada.  Olulisel kohal on  koosloome ja koostegutsemine  inimestega, kes jagavad  elavat  kogemust. 

Pool&looP OÜ on taastumist toetav kogukonnakeskus, mis alustas oma tegevust 7.veebruaril 2019. aastal ja mille loomise üheks inspiratsiooniallikaks oli Hollandis Helmondis asuv keskus New Shoes. Ettekandes  tutvustatakse  ja näitlikustatakse kogemusõppe olulisust taastumise toetamisel ja elule tähenduse loomisel. Esitletakse praktikas läbi viidud tegevusi ja nende mõju kogukonnaliikmetele.

Dirk den Hollander ja Tom Heywegen tutvustavad “New Shoes Recovery Learning Community”  ja „De Stiching“ kogukonna keskuseid Hollandis, kogemusnõustajate kaasamist ja õppiva kogukonna loomist. 

Taastumiskolledžites (Recovery College) kasutatakse hariduslikku lähenemist psüühikahäirest taastumisel. Läbi hariduse aidatakse inimestel avastada, kes nad on, õppida uusi oskusi ja neid kasutama ning edendatakse selle abil enese taastumist; samuti toetatakse iseenese erilisuse mõistmist. Heaolu ja Taastumise Kooli näitel tutvustatakse võimalusi, kuidas tuua ellu muutusi, et elada elusamat elu.

Töötuppa ootame osalejaid, kes soovivad saada uusi ideid ja vaatenurki oma igapäevasele tööle nii klienditöötaja, juhi kui taastujana.